پیشرفت 95 درصدی شردر

/
بنام خدا با توجه به پیشرفت 95 درصدی شردرهای در دست ساخت ظهر ا…